lax

Fiskvandring i Norrbotten och Västerbotten

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten har sedan  början på 1990-talet jobbat med olika typer av fiskefrågor, både förvaltning och fisketurism. En viktig del i detta har varit att visa på vilka fantastiska  fiskevatten som finns i Norrbotten - Västerbotten och den positiva utveckling som skett under senare år. Ett sätt att visa detta är den sammanställning över  fiskuppvandring som sker i våra älvar. Beroende på  vilken teknik som används är det ibland inte möjligt att skilja på  om det är en lax eller havsöring som stiger i älven.